Conveni en pràctiques

                    

En aquest conveni, es manifesta les relacions i compromisos entre la Clínica veterinària i l’auxiliar en pràctiques.

S’especifica:

 • Dades: del participants; Clínica i auxiliar.
 • l’objectiu: En realitzar pràctiques.
 • Durada: inici i final amb el número d’hores i horari diari.
 • Responsabilitats mutues de compromís, aprenentatge i docència.
 • Assegurança: Al règim de la seguretat social del Auxiliar.
  • Aquest import serà remunerat per ACAVET.
 • Relació: en pràctiques i no remunerades.
 • Ressulució: per mutuu acord.

Model de Conveni en Pràctiques.         

ACORDEN

La formalització del següent conveni en Pràctiques que s’origina en l’acord signat en el  Conveni de Col·laboració entre la Clínica                  i  auxiliars d’ACAVET formació.

Dades de l’auxiliar.

Noms i Cognoms:  

DNI:                          

Nº Afiliació S.S.       

Domicili                       

Entitat Col·laboradora:

 Empresa:                      

 NIF                               

 Noms i Cognoms

 Domicili                      

Objectiu.

 • L’auxiliar realitzarà les pràctiques en el camp de la veterinària i adquirirà habilitats i experiències relacionades en la seva formació acadèmica com Auxiliar Tècnic Veterinari.

Durada.

 • S’iniciaran el  …………….fins el ……………………..
 • Horari: ……………………………………
 • Total d’hores : …………………………

Responsabilitat de l’estudiant.

 • Seguir totes les polítiques i procediments de la institució.
 • Realitzar les feines designades pels responsables.
 • Mantenir la confidencialitat de la informació sensible a que pugui tenir accés durant les pràctiques.
 • Informar al responsable de la clínica  …………………..i a ACAVET formació sobre qualsevol problema  o situació que pugui haver-hi durant el període de pràctiques.

Responsabilitats de la clínica ………………………….

 • Proporcionar a l’auxiliar la orientació i supervisió necessàries durant el període en pràctiques.
 • Controlar l’activitat i evolució de l’estudiant.
 • Proporcionar a l’auxiliar accés a les instal·lacions, equips i recursos necessaris per fer unes pràctiques segures i efectives.
 • Informar al responsable de ACAVET formació sobre qualsevol problema  o situació que pugui haver-hi durant el període de pràctiques amb l’estudiant.

Assegurança.

 • La clínica   ……………………..es compromet a proporcionar cobertura al Règim de la Seguretat Social durant el període en pràctiques segons el signat en el conveni de col·laboració.

La relació de la col·laboració.

– La realització de les pràctiques no comporta cap relació laboral entre alumne i       empresa.

– Aquestes pràctiques no són cap prestació de serveis per part de l’alume/a i no seran remunerades.

Resolució  de les pràctiques

Podran ser resoltes en previ avís a ACAVET formació.

 • Incompliment de qualsevol clàusula de l’acord
 • Per mutu acord de les parts ( alumne i clínica).

Capacitat Professional.

 – Ambdues parts es reconeixen tenir les condicions necessàries per signar aquest conveni, d’acord amb la normativa establerta per la Llei Orgànica 3/2022, 31 de març, d’ordenació i integració de la Formació Professional.

Per tal que així consti, signen les parts interessades, en lloc i data indicats

.Veterinari/a                                 ACAVET formació                                              Auxiliar

Traductor