Conveni de col·laboració

Les carcterístiques generals d’un conveni de col·laboració entre CLÍNIQUES VETERINÀRIES i ACAVET son:

 • Acord: Per escrit respecte unes “pràctiques” que no crea en el contexte cap compromís legal.
 • Elements: Oferta i Acceptació.
 • Context: En làmbit educacional i formació professional.
 • Validesa: Cada Col·laborador tindrà l’opció de revocar l’acord notificant’ho amb 15 dies d’antel·lació per escrit.
 • No existeix cap remunaració económica entre les parts.
 • No existeix cap remunaració económica al auxiliar en pràctiques.
 • La clínica  donarà d’alta al règim de la Seguretat Social a l’auxiliar en pràctiques en el temps acordat en el contacte de pràctiques, segons la nova normativa que:  des de  1 de  gener  de 2024 els alumnes que realitzin pràctiques formatives, remunerades o no, ha d’estar inclosos al sistema de la Segura Social.
  • ACAVET abonará l’import corresponent d’aquesta Seguretat Social a la clínica veterinaria.

                                                                                         

Model de Conveni de Col·laboració.

                                                                   REUNITS

D’UNA PART, – SR.  o   Clínica   amb NIF                actuant en nom i representació de la Clínica                                                                     ……………………….    amb domicili a ………………………………….

D’ALTRA PART,-  L’Associació Col·legial d’Auxiliars Veterinaris de Girona  amb NIF G55472237 actuant en nom i representació de ACAVET FORMACIÓ amb domicili a………………………………………………………

                                                                  EXPOSEN

I – Quela clínica  …………………té com activitat principal; 1) la clínica veterinària. 2) botiga d’animal , 3) ………………….

II – Que ACAVET  disposa d’auxiliars veterinaris amb diploma i de formació presencial.

III- Que  …………………..i  ACAVET formació  estan en interès en col·laborar, i per això les dues parts subscriuen el present ACORD DE COL·LABORACIÓ segons les següents clàusules.

                                                                   CLAUSULES

l’activitat d’aquesta col·laboració es:

I – que els AUXILIARS  de  ACAVET   tinguin la possibilitat de realitzar pràctiques dins de l’entorn de la clínica veterinària ………………………..quan s’acordi.

II – Que la Clínica ……………………….pot sol·licitar  alumnes a ACAVET formació sempre i quan en necessiti per ocupar les places en pràctiques.

III – La relació de la col·laboració amb d’alumnes en pràctiques serà mitjançant un CONVENI EN PRÀCTIQUES NO REMONERAT per cada alumne.

L’objectiu de la col·laboració:

I – Que els auxiliars  d’ACAVET puguin desenvolupar tots els coneixements adquirits en el curs en les diferents activitats clíniques veterinàries   del sector animal que La Clínica …………………………….disposa en les seves instal·lacions.

II – Que  la clínica …………………………….disposi d’AUXILIARS en pràctiques sempre que ho necessiti i ACAVET formació li mostrarà els  d’alumnes a disposar .

Obligacions de les parts intervinents:

I – La clínica  ……………………….. donarà d’alta al règim de la Seguretat Social a l’alumne en pràctiques en el temps acordat en el contacte de pràctiques de cada alumne, segons la nova normativa que:  des de  1 de  gener  de 2024 els alumnes que realitzin pràctiques formatives, remunerades o no, ha d’estar inclosos al sistema de la Segura Social.

 • ACAVET es fa càrrec d’abonar l’import de la Seguretat social a la clínica per domiciliació bancaria a la cc ………………………………… finalitzat el període de pràctiques.

II – ACAVET  don les garanties que l’alumne té les capacitats i coneixements per realitzar un període de pràctiques.

La relació de la col·laboració.

I – La realització de les pràctiques no comporta cap relació laboral entre les dues empreses.

II – Aquestes pràctiques no són cap prestació de serveis per part de l’alumne/a i no seran remunerades.

Capacitat Professional.

I – Ambdues parts es reconeixen tenir les condicions necessàries per signar aquest conveni, d’acord amb la normativa establerta per la Llei Orgànica 3/2022, 31 de març, d’ordenació i integració de la Formació Professional.

Protecció de dades:

I – les dues parts compliran en tot moment la normativa i legislació vigent en matèria de protecció de dades i especialment amb la  normativa de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades.

II – En el supòsit que l’alumna tingui accés a dades personal de la clínica …………………………  guardarà la confidencialitat no aplicarà les dades a finalitats diferents que l’estipulada en el present acord.

La durada i resolució  d’aquesta col·laboració:

I – la Durada serà fins que les dues parts desitgin i podrà ser resolta en previ avís de 15 dies per:

 • Incompliment de qualsevol clàusula de l’acord
 • Per mutu acord de les parts.

Per tal que així consti, signen les parts interessades, en lloc i data indicats.

Veterinari/a   – Clínica                                                                                      President d’ACAVET

.                                                                                                                       

Traductor